• IRS Toi?
  25 godina s vama.
  Ra?unovodstvene i poslovne usluge
 • VO?ENJE POSLOVNIH KNJIGA
  TRGOVA?KIM DRU?TVIMA I OBRTNICIMA
  Svijesni smo da je bit uspje?nog poslovanja
  zadovoljstvo klijenata.

Ra?unovodstvene i poslovne usluge

ustroj i vo?enje poslovnih knjiga , ustroj i vo?enje evidencija...

Vi?e o uslugama

Obra?un pla?a

Vo?enje evidencija u svezi s primanjima

Vi?e o uslugama

Ostale usluge

Ostale usluge mo?ete pogledati na poveznici ispod

Vi?e o uslugama

25 godina s vama

Po?tovani korisnici!

Ove godine s ponosom slavimo 25 godina poslovanja. Desetlje?e i pol prisutstva na tr?i?tu, uspje?nog poslovanja, zadovoljni klijenti, dokaz su na?e kvalitete.

Svijesni smo da je bit uspje?nog poslovanja zadovoljstvo klijenata. Stoga kontinuirano radimo na edukaciji, pra?enju poslovnih kretanja, poreznih zakona i njihovih izmjena te razvoju poslovanja putem interneta, kako bi na?i klijenti imali adekvatnu podr?ku u svome poslovanju.

Zahvaljujemo svim klijentima i suradnicima na ukazanom povijerenju te se nadamo nastavku poslovne suradnje na obostrano zadovoljstvo.

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju!